ทำเนียบบุคลากร

หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

 

นางจริยาพร ดวงแก้ว พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

นางสาวทิพวัลย์ ถิ่นอุดม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

 

นางสาวปรางค์พิกุล ผสมญาติ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ           

 

นางสาวกฤษณา พัฒเพ็ง พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ                                                                                                                                          

กลุ่มงานพัฒนา สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์

 

นางสาวเพ็ญภักดิ์ กระตุฤกษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ

 

นางสาวศศินันท์ มิตรสันเทียะ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ