ฟอร์มใบลา

  1. แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลาอุปสมบท ลาพักผ่อน
  2. แบบลาพักผ่อน
  3.  แบบขอยกเลิกวันลาพักผ่อน
  4. แบบลาออกจากราชการสายวิชาการ-word
  5. แบบลาออกจากราชการสายวิชาการ-pdf
  6. แบบลาออกจากราชการสายสนับสนุน-word
  7. แบบลาออกจากราชการสายสนุบสนุน-pdf