การประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินนผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างหรือจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนหรือการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบแผ่นดิน) พ.ศ. ๒๕๖๐
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนหรือการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบรายได้มหาวิทยาลัย) พ.ศ. ๒๕๖๐
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้าง และบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลาหรือมาทำงานสาย ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลาหรือมาทำงานสาย ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๐

พนักงานราชการ

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
 2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
 3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลาหรือมาทำงานสาย ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
 3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
 4. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
 5. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยมาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการประเมินผลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๕๔
 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการประเมินข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลาหรือมาทำงานสาย ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๐

การประเมินทดลองปฏิบัติงาน

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการประเมินทดลองปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐

การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐