พนักงานราชการ

ข้าราชการพลเรือนนสถาบันอุดมศึกษา

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ประเภทผู้บริหาร

ประเภทวิชาการ

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ/ทั่วไป