การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ)
 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
 3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒
 4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒
 5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการและกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ
 8. ตารางเปรียบเทียบ ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์เก่า-หลักเกณฑ์ใหม่
 9. หนังสือแจ้งเวียนที่ควรทราบ

การขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น (สายสนับสนุน)

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.๒๕๕๘

การปรับเปลี่ยนสถานภาพ/เปลี่ยนตำแหน่ง/ปรับคุณวุฒิ

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมินอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา เพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) พ.ศ.๒๕๕๖
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างตามคุณวุฒิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

กองทุน/เงินสนับสนุน/เงินรางวัล

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนและเงินรางวัลสำหรับการจัดทำผลงานวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๙
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย เงินอุดหนุนการศึกษาของอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๔๘
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๔๘
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การให้ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๕๒
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินทุนสนับสนุนการวิจัย จากงบกองทุนวิจัย พ.ศ.๒๕๖๐