1. กฎ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐
  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
  5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่งหรือการทำทัณฑ์บน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ.๒๕๕๑
  6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑
  7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๙
  8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๖๒
  9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการสั่งพักราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๖๑
  10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ.๒๕๖๐