การแบ่งส่วนราชการ

 1. กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๘
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๔๙
 3. ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง จัดตั้งส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๕๘
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๕๘
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง จัดตั้งส่วนงานภายในระดับคณะ พ.ศ.๒๕๖๐
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง ประกาศจัดตั้งส่วนงานภายในฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๖๑

การบริหารงานส่วนราชการ/ส่วนงานภายใน

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารสถาบัน พ.ศ.๒๕๔๖
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.๒๕๔๗
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๔๗
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๕๐
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารงานและดำเนินงานคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔
 6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย คณะครุศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖
 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย คณะบริหารธุรกิจ พ.ศ.๒๕๕๖
 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย คณะรัฐศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๖
 9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย การบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๐
 10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.๒๕๖๐
 11. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๐