สิทธิการลาทั่วไป

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒

สิทธิการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ปฏิบัติการวิจัย

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙
 2. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙

สวัสดิการบ้านพัก

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าอยู่ที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๕๒

สวัสดิการประกันสังคม

 1. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘

สโมสสรบุคลากร

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๕๓

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒

เครื่องแบบพนักงาน

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.๒๕๕๔

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

 1. ข้อบังคับ ว่าด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำกัด พ.ศ.๒๕๕๔
 2. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.๒๕๕๐
 3. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.๒๕๕๐
 4. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ.๒๕๕๐
 5. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.๒๕๕๐
 6. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำกัด ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.๒๕๕๐
 7. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จำกัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๕๐

สมาชิกสวัสดิการของมหาวิทยาลัย

 1. ระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗
 2. ระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.๒๕๕๔
 3. ระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.๒๕๕๔
 4. ระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยหุ้นร้านค้าสวัสดิการมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.๒๕๕๗
 5. ระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการรับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกร้านค้าสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๘
 6. ระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสวัสดิการ (ฌ.ค.ส.) พ.ศ.๒๕๕๘
 7. ระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๔
 8. ระเบียบสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสวัสดิการ พ.ศ.๒๕๕๕
 9. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินสามัญแก่สมาชิกสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๕๘
 10. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๘
 11. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้เงินแก่สมาชิกสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ฉบับที่ ๓)
 12. ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับหนังสือรับรองการตรวจสอบภาระหนี้สวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๕๘