Month: April 2022

สถิติประจำเดือนเมษายน 2565

จำนวนบุคลากร จำแนกตามโครงสร้างและประเภทพนักงาน ( ข้อมูล 1 เม.ย. 65) จำนวนบุคลากร จำแนกตามงบประมาณ ( ข้อมูล 1 เม.ย. 65) จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทต่าง ๆ ( ข้อมูล 1 เม.ย. 65) จำนวนบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา ( ข้อมูล 1 เม.ย. 65) จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงาน ( ข้อมูล 1 เม.ย. 65) ร้อยละของบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล 1 เม.ย.65) ภาพรวมสถิติบุคลากร (ข้อมูล 1 เม.ย.65) รายชื่อบุคลากร แยกหน่วยงาน (ข้อมูล 1 เม.ย. 65)