Download

ดาวน์โหลด
docx
แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง.docx
แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่ง
docx
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน-สายสนับสนุน.docx
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน-สายสนับสนุน-ปท.๑-ปท.๒-ปท.๓.
docx
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน สายวิชาการ.docx
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน สายวิชาการ ปท.๑ ปท.๒ ปท.๓
docx
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินพนักงานราชการ.docx
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินพนักงานราชการ ปี 2561 ครึ่งปีแรก
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ครั้งที่-2.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ครั้งที่-2-สำหรับผู้บังคับบัญชา
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯประเมินตนเอง.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ประเมินตนเอง-ครั้งที่-2-ปี-2561
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ครั้งที่-2-สำหรับประเมินตนเอง
docx
แบบแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาการเทียบสาขาวิชา.docx
แบบแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาการเทียบสาขาวิชาการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
docx
แบบฟอร์มส่งมอบงานในหน้าที่.docx
แบบฟอร์มส่งมอบงานในหน้าที่
docx
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานดีเด่น.docx
ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น
docx
แบบกรอกข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน.docx
แบบกรอกข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
docx
แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์อัตรากำลัง.docx
แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์อัตรากำลังสายสนับสนุน
doc
แบบประเมินค่างาน ระดับชำนาญการ.doc
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
pdf
แบบประเมินค่างานระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศ.pdf
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
pdf
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน.pdf
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน
docx
ตัวอย่างการจัดทำขอบข่ายภารกิจของหน่วยงาน.docx
ตัวอย่างการจัดทำขอบข่ายภารกิจของหน่วยงาน และคำบรรยายลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง
pdf
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษ.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษฉบับที่ 2
docx
ตัวอย่างการกำหนดและพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน.docx
ตัวอย่างการกำหนดและพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-พนักงานราชการ-ปพร.๑-ปพร.๒-ปพร.๓
zip
แบบประเมิน ที่กำลังทบทวนและร่างใหม่.zip
แบบประเมิน ที่กำลังทบทวนและร่างใหม่
^