Download

ดาวน์โหลด
docx
แบบรายงานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ.docx
แบบรายงานภาระงานบุคลากรสายวิชาการ
docx
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินพนักงานราชการ.docx
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินพนักงานราชการ ปี 2561 ครึ่งปีแรก
docx
หนังสือยินยอมให้ยุบอัตราตำแหน่งเดิมของพนักงานเงินร.docx
หนังสือยินยอมให้ยุบอัตราตำแหน่งเดิมของพนักงานเงินรายได้
pdf
หนังสือยินยอมให้ยุบเลิกตำแหน่งเดิมของพนักงานมหาวิท.pdf
หนังสือยินยอมให้ยุบเลิกตำแหน่งเดิมของพนักงานมหาวิทยาลัยจ้างจากงบประมาณเงินรายได้
docx
ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา.docx
ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
pdf
ข้อมูลการลงเวลาสำนักงานอธิการบดี.pdf
ข้อมูลการลงเวลาบุคลากรสายสนับสนุนสังกัดสำนักงานอธิการบดี รอบ 2/62
pdf
ข้อมูลการลงเวลาสำนัก/สถาบัน.pdf
ข้อมูลการลงเวลาสายสนับสนุน รอบ 2/62 บุคลากรสังกัด สำนัก/สถาบัน/สตน.
pdf
ข้อมูลการลงเวลาสำนักงานคณบดี.pdf
ข้อมูลการลงเวลาบุคลากรสายสนับสนุน รอบ2/62 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะต่างๆ
docx
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมิน-1-เม.ย.-62.docx
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมิน-1-เม.ย.-62
docx
ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ-เรื่อง-รายชื่อพนักงานผล.docx
ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ-เรื่อง-รายชื่อพนักงานผลการปฏิบัติงาน-ระดับดีเด่น
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ครั้งที่-2-.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ครั้งที่-2-ปี-2562-สำหรับผู้บังคับบัญชา
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ครั้งที่-2-.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ครั้งที่-2-ปี-2562-สำหรับประเมินตนเอง
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-กรอกข้อมูลท.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-กรอกข้อมูลทั่วไปและภาระงาน-ประเมินตนเอง
docx
ปม-๒-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา.docx
ปม-๒-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาประเมิน-สายสนับสนุน-รอบที่-2_2562
docx
ปม-๒-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา.docx
ปม-๒-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาประเมิน-สายวิชาการ-รอบที่-2_2562
docx
ปม-๒-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา.docx
ปม-๒-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาประเมิน-ผู้บริหาร-รอบที่-2_2562
docx
แบบสำรวจข้อมูลการทำประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของบุคล.docx
แบบสำรวจข้อมูลการทำประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของบุคลากร
docx
รายงานสรุปการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของบุคลากร.docx
รายงานสรุปการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของบุคลากร
docx
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและประเมินค่า.docx
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและประเมินค่า
docx
แบบฟอร์มการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและประเมินค่า.docx
.
doc
แบบแจ้งรายชื่อผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ.doc
แบบแจ้งรายชื่อผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562
xlsx
แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในสถาบัน.xlsx
แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา-ปม.4-รอบที่-1_2562
xlsx
ปพร.-4-สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชกา.xlsx
ปพร.-4-สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
docx
ปพร-3-หนังสือแจ้งผลประเมิน-และการเลื่อนค่าตอบแทนพน.docx
ปพร-3-หนังสือแจ้งผลประเมิน-และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
docx
ปพร-2-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาประ.docx
ปพร-2-แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาประเมิน-สำหรับพนักงานราชการ
docx
ปพร-1-แบบทำข้อตกลงและประเมินตนเองสำหรับพนักงานราชก.docx
ปพร-1-แบบทำข้อตกลงและประเมินตนเองสำหรับพนักงานราชการ
xlsx
แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในสถาบัน.xlsx
แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา-ปม.4-รอบที่-1_2562
xlsx
แบบสรุปผลการประเมินข้าราชการฯ-ของแต่ละหน่วยงาน.xlsx
แบบสรุปผลการประเมินข้าราชการฯ-ของแต่ละหน่วยงาน
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-กรอกข้อมูล.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-กรอกข้อมูลทั่วไปและภาระงาน-ประเมินตนเอง
xlsx
ตัวอย่างการกรอกแบบสรุปผลการประเมินฯ-ของข้าราชการฯ.xlsx
ตัวอย่างการกรอกแบบสรุปผลการประเมินฯ-ของข้าราชการฯ
docx
แบบหนังสือแจ้งผลประเมิน-และการเลื่อนเงินเดือน.docx
แบบหนังสือแจ้งผลประเมิน-และการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการฯ
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-สำหรับประเมินตนเอง
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-สำหรับผู้บั.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-สำหรับผู้บังคับบัญชา
docx
แบบเสนอบรรจุวาระการประชุม ก.บ..docx
แบบเสนอบรรจุวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
pdf
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 61.pdf
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
docx
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินข้าราชการ-1-ต.ค.-2561.docx
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินข้าราชการ-1-ต.ค.-2561
docx
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินพนักงานราชการ ปี-2561หลัง.docx
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินพนักงานราชการ ปี 2561 ครึ่งปีหลัง.docx
docx
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมิน 1 ต.ค. 61.docx
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมิน 1 ต.ค. 61.docx
docx
ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อพนักงาน.docx
ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานผลการปฏิบัติงาน ระดับดีเด่น.docx
docx
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาและประเมิน.docx
ตัวอย่าง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาและประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการเบื้องต้น
docx
แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง.docx
แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่ง
docx
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน-สายสนับสนุน.docx
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน-สายสนับสนุน-ปท.๑-ปท.๒-ปท.๓.
docx
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน สายวิชาการ.docx
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน สายวิชาการ ปท.๑ ปท.๒ ปท.๓
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ครั้งที่-2.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ครั้งที่-2-สำหรับผู้บังคับบัญชา
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯประเมินตนเอง.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ประเมินตนเอง-ครั้งที่-2-ปี-2561
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ครั้งที่-2-สำหรับประเมินตนเอง
docx
แบบแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาการเทียบสาขาวิชา.docx
แบบแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาการเทียบสาขาวิชาการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
docx
แบบฟอร์มส่งมอบงานในหน้าที่.docx
แบบฟอร์มส่งมอบงานในหน้าที่
docx
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานดีเด่น.docx
ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น
docx
แบบกรอกข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน.docx
แบบกรอกข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
^