Download

ดาวน์โหลด
docx
แบบเสนอบรรจุวาระการประชุม ก.บ..docx
แบบเสนอบรรจุวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
pdf
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 61.pdf
คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561
docx
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินข้าราชการ-1-ต.ค.-2561.docx
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินข้าราชการ-1-ต.ค.-2561
docx
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินพนักงานราชการ ปี-2561หลัง.docx
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินพนักงานราชการ ปี 2561 ครึ่งปีหลัง.docx
docx
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมิน 1 ต.ค. 61.docx
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมิน 1 ต.ค. 61.docx
docx
ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อพนักงาน.docx
ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานผลการปฏิบัติงาน ระดับดีเด่น.docx
docx
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาและประเมิน.docx
ตัวอย่าง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาและประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการเบื้องต้น
docx
แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง.docx
แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่ง
docx
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน-สายสนับสนุน.docx
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน-สายสนับสนุน-ปท.๑-ปท.๒-ปท.๓.
docx
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน สายวิชาการ.docx
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน สายวิชาการ ปท.๑ ปท.๒ ปท.๓
docx
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินพนักงานราชการ.docx
แบบฟอร์มแจ้งผลประเมินพนักงานราชการ ปี 2561 ครึ่งปีแรก
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ครั้งที่-2.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ครั้งที่-2-สำหรับผู้บังคับบัญชา
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯประเมินตนเอง.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ประเมินตนเอง-ครั้งที่-2-ปี-2561
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ-ครั้งที่-2-สำหรับประเมินตนเอง
docx
แบบแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาการเทียบสาขาวิชา.docx
แบบแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาการเทียบสาขาวิชาการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
docx
แบบฟอร์มส่งมอบงานในหน้าที่.docx
แบบฟอร์มส่งมอบงานในหน้าที่
docx
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อพนักงานดีเด่น.docx
ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น
docx
แบบกรอกข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน.docx
แบบกรอกข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
docx
แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์อัตรากำลัง.docx
แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์อัตรากำลังสายสนับสนุน
doc
แบบประเมินค่างาน ระดับชำนาญการ.doc
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
^