Download

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-พนักงานราชการ-ปพร.๑-ปพร.๒-ปพร.๓
zip
แบบประเมิน ที่กำลังทบทวนและร่างใหม่.zip
แบบประเมิน ที่กำลังทบทวนและร่างใหม่
doc
แบบประเมินของข้าราชการฯสำหรับผู้บังคับบัญชา.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ ครั้งที่ 1 ปี 2561 สำหรับผู้บังคับบัญชา
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ ครั้งที่ 1.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ ครั้งที่ 1 ปี 2561 สำหรับประเมินตนเอง
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการฯ ประเมินตนเอง.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ ประเมินตนเอง ครั้งที่ 1 ปี 2561
pdf
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษ.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษ
docx
ตัวอย่างการเขียนรายงานการแบ่งส่วนงานภายใน.docx
ตัวอย่างการเขียนรายงานประกอบการพิจารณาแบ่งส่วนงานภายใน ระดับงาน
docx
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ.docx
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
docx
ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา.docx
ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
docx
ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัย.docx
ตัวอย่าง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานบุคคล
docx
ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน-๕.๑.docx
ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน-๕.๑
pdf
คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประเมินและผู้รับรองผล.pdf
คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประเมินและผู้รับรองผลประเมิน รอบที่ 2/2561
pdf
บัญชีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำกลุ่มงาน.pdf
บัญชีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำกลุ่มงาน
docx
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี สายสนับสนุน 2/61.docx
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี-สายสนับสนุน-ปพ.๑-ปพ๒.ปพ๓-รอบที่-2-2561
docx
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี สายวิชาการ 2/2561.docx
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี-สายวิชาการ-ปพ.๑-ปพ.๒-ปพ.๓-รอบที่-2-2561
docx
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน สายสนับสนุน รอบที่ 1/2561.docx
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา-สายสนับสนุน-ปพ2รอบที่-1-2561
docx
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน สายวิชาการ รอบที่ 1/2561.docx
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา-สายวิชาการ-ปพ.2รอบที่-1-2561
rar
แบบสรุปผลการประเมิน รอบที่ 1/2561.rar
แบบสรุปผลการประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา-ปพ.3-รอบที่-1_2561
pdf
ประกาศกำหนดการประเมินผล รอบที่ 1/2561.pdf
ประกาศกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา-รอบที่-1_2561(1)
pdf
ประกาศกำหนดการประเมิน รอบที่ 2/2561.pdf
ประกาศกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 2/2561
^