Download

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
docx
แบบกรอกข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน.docx
แบบกรอกข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
docx
แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์อัตรากำลัง.docx
แบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์อัตรากำลังสายสนับสนุน
doc
แบบประเมินค่างาน ระดับชำนาญการ.doc
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
pdf
แบบประเมินค่างานระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศ.pdf
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
pdf
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน.pdf
แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตน
docx
ตัวอย่างการจัดทำขอบข่ายภารกิจของหน่วยงาน.docx
ตัวอย่างการจัดทำขอบข่ายภารกิจของหน่วยงาน และคำบรรยายลักษณะงานของแต่ละตำแหน่ง
pdf
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษ.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษฉบับที่ 2
docx
ตัวอย่างการกำหนดและพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน.docx
ตัวอย่างการกำหนดและพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-พนักงานราชการ-ปพร.๑-ปพร.๒-ปพร.๓
zip
แบบประเมิน ที่กำลังทบทวนและร่างใหม่.zip
แบบประเมิน ที่กำลังทบทวนและร่างใหม่
doc
แบบประเมินของข้าราชการฯสำหรับผู้บังคับบัญชา.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ ครั้งที่ 1 ปี 2561 สำหรับผู้บังคับบัญชา
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ ครั้งที่ 1.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ ครั้งที่ 1 ปี 2561 สำหรับประเมินตนเอง
doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการฯ ประเมินตนเอง.doc
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการฯ ประเมินตนเอง ครั้งที่ 1 ปี 2561
pdf
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษ.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษ
docx
ตัวอย่างการเขียนรายงานการแบ่งส่วนงานภายใน.docx
ตัวอย่างการเขียนรายงานประกอบการพิจารณาแบ่งส่วนงานภายใน ระดับงาน
docx
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ.docx
แบบเสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
docx
ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา.docx
ใบสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
docx
ตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัย.docx
ตัวอย่าง ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารงานบุคคล
docx
ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน-๕.๑.docx
ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินงาน-๕.๑
pdf
คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประเมินและผู้รับรองผล.pdf
คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประเมินและผู้รับรองผลประเมิน รอบที่ 2/2561
^