ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
docx
แบบหนังสือลาออกจากราชการ-สายสนับสนุน.docx
.
docx
แบบหนังสือลาออกจากราชการ-สายวิชาการ.docx
.
docx
แบบประเมินความพึงพอใจ.docx
แบบประเมินความพึงพอใจ
docx
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว.docx
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว.docx
docx
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา.docx
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา.docx
pdf
แบบใบขอยกเลิกวันลา.pdf
แบบใบขอยกเลิกวันลา
pdf
แบบมอบหมาย-ติดตาม-ขอข้อมูลหรือเอกสาร.pdf
.
pdf
แบบฟอร์มการขออนุญาตออกนอกสถานที่ในเวลาราชการ.pdf
.
pdf
แบบใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลาอุปสมบท-ลากิจส่วนตัว.pdf
.
pdf
คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประเมินฯ พนักงานในสถาบัน.pdf
คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประเมินฯ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
pdf
แบบฟร์อมขอหนังสือรับรองเงินเดือนฯ.pdf
.
pdf
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวพนักงาน.pdf
.
pdf
แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร.pdf
.
pdf
แบบใบลาพักผ่อน.pdf
.
1
^