ดาวน์โหลดระเบียบ/ประกาศ

pdf
ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการต่อสัญญาจ้าง พ.ศ.2560.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษา พ.ศ.2559.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษา พ.ศ.2559
pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษา พ.ศ.2549.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2549
pdf
การขออนุญาตและพิจารณาอนุญญาตการลาของบุคลากร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติราชการ การขออนุญาตและพิจารณาอนุญญาตการลาของบุคลากร
1
^