ดาวน์โหลดระเบียบ/ประกาศ

pdf
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
pdf
ระเบียบ และวิธีการลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา.pdf
ระเบียบ และวิธีการลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552
pdf
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างตามคุณวุฒิ.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างตามคุณวุฒิของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
pdf
มาตรฐานการจาแนกตาแหน่ง.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง มาตรฐานการจาแนกตาแหน่ง และมาตรฐานการกาหนดตาแหน่ง ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
pdf
ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการต่อสัญญาจ้าง พ.ศ.2560.pdf
ประกาศหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการต่อสัญญาจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษา พ.ศ.2559.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษา พ.ศ.2559
pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษา พ.ศ.2549.pdf
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ. 2549
pdf
การขออนุญาตและพิจารณาอนุญญาตการลาของบุคลากร.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติราชการ การขออนุญาตและพิจารณาอนุญญาตการลาของบุคลากร
1
^