ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศ

^