คณะกรรมการ การประชุม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พ.ศ. ๒๕๖๒