การปฏิบัติราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติราชการ การขออนุญาตและพิจารณาอนุญาตการลาของบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลาหรือมาทำงานสาย ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลาหรือมาทำงานสาย ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ พ.ศ.๒๕๖๐