อัตราเงินเดือน และค่าตอบแทน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๕๘ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการกำหนดค่าตอบแทนอาจารย์สาขาขาดแคลนหรือมีความเชี่ยวชาญ จากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดตำแหน่งพิจารณาผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๐ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย เงินเดือนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้าง และบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑