การกำหนดมาตรฐานภาระงาน

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง มาตรฐานการจำแนกตำแหน่ง และมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑