การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินนผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าจ้างหรือจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนหรือการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (งบแผ่นดิน) พ.ศ. ๒๕๖๐ …

การประเมินผลการปฏิบัติงาน Read More »