สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

สิทธิการลาทั่วไป ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ สิทธิการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ปฏิบัติการวิจัย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.๒๕๕๙ สวัสดิการบ้านพัก ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าอยู่ที่พักของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๕๒ สวัสดิการประกันสังคม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๗ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ สโมสสรบุคลากร ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๕๓ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๓๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ …

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ Read More »