คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ ๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)