การประเมิน 2565

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศกำหนดการประเมิน รอบ 1/2565 ประกาศกำหนดการประเมิน รอบ 2/2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประเมิน 2565 หนังสือแจ้งเวียนประกาศ/คำสั่ง แบบฟอร์มการประเมิน พนักงานราชการ ประกาศกำหนดการประเมิน รอบ 1/2565 ประกาศกำหนดการประเมิน รอบ 2/2565 คำสั่งแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ประเมิน 2565 หนังสือแจ้งเวียนประกาศ/คำสั่ง แบบฟอร์มการประเมิน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หนังสือแจ้งเวียนกำหนดการประเมิน 2565 แบบฟอร์มการประเมิน