การลาทั่วไป

แบบฟอร์มใบลาทั่วไป ใบลาป่วย ลาคลอด ลาอุปสมบท ลากิจส่วนตัว ใบลาพักผ่อน ใบลาช่วยเหลือภรรยาดูแลบุตร ใบขอลาออกจากราชการ (สายวิชาการ) ใบขอลาออกจากราชการ (สายสนับสนุน) ใบขออนุญาตออกนอกสถานที่ ใบยกเลิกวันลา แบบใบลาพักผ่อน