การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. ๐๓ แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ. ๐๔ แบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา ก.พ.ว. ๑ แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ ก.พ.ว. ๒ แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ก.พ.ว. ๓ แบบประเมินผลการสอน ก.พ.ว. ๔ แบบประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-ตำรา แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-เอกสารประกอบการสอน แบบประเมินผลงานทางวิชาการ ก.พ.ว. ๕ แบบประเมินงานวิจัย ก.พ.ว. ๖ แบบประเมินผลงานฯ เพื่ออุตสาหกรรม ก.พ.ว. ๗ แบบประเมินผลงานฯ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ก.พ.ว. ๘ แบบประเมินผลงานฯ เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ ก.พ.ว. ๙ แบบประเมินผลงานในลักษณะกรณีศึกษา (Case Study) ก.พ.ว. ๑๐-๑ แบบประเมินผลงานในลักษณะงานแปล (สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ก.พ.ว. ๑๐-๒ แบบประเมินผลงานในลักษณะงานแปล (สาขาวิชาทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) ก.พ.ว. ๑๑ แบบประเมินผลงานในลักษณะพจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรมและงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน …

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ Read More »