การประเมินทดลองงาน

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาการ ปท.1 แบบทำข้อตกลงและประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ปท.2 แบบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงาน ปท.3 แบบสรุปผลการประเมิน (สำหรับหน่วยงาน) ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือประเภททั่วไป ปท.1 แบบทำข้อตกลงและประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ปท.2 แบบรายงานผลการประเมินทดลองปฏิบัติงาน ปท.3 แบบสรุปผลการประเมิน (สำหรับหน่วยงาน) แบบคำขอเทียบประสบการณ์เพื่อขอยกเว้นการทดลองงาน