การประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน

พนักงานราชการ ปพร.๑ แบบทำข้อตกลงและประเมินตนเอง ปพร.๒ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาประเมิน ปพร.๓ แบบหนังสือแจ้งผลการประเมินและเลื่อนค่าตอบแทน ปพร.๔ แบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน (สำหรับหน่วยงาน) ข้าราชการพลเรือนนสถาบันอุดมศึกษา ปขร.๑ แบบกรอกข้อมูลทั่วไปและรายงานภาระงาน ปขร.๒ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สำหรับการประเมินตนเอง) ครั้งที่ ๑ , ครั้งที่ ๒ ปขร.๓ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (สำหรับผู้บังคับบัญชา) ครั้งที่ ๑ , ครั้งที่ ๒ ปขร.๔ แบบสรุปผลการประเมิน (สำหรับหน่วยงาน) พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทผู้บริหาร ปม.๑ แบบทำข้อตกลงและประเมินตนเอง ปม.๒ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาประเมิน ปม.๓ แบบหนังสือแจ้งผลการประเมินและเลื่อนค่าจ้าง ปม.๔ แบบสรุปผลการประเมิน (สำหรับหน่วยงาน) ประเภทวิชาการ ปม.๑ แบบทำข้อตกลงและประเมินตนเอง ปม.๒ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาประเมิน ปม.๓ แบบหนังสือแจ้งผลการประเมินและเลื่อนค่าจ้าง ปม.๔ แบบสรุปผลการประเมิน (สำหรับหน่วยงาน) ประเภทวิชาชีพเฉพาะ/เชี่ยวชาญเฉพาะ/ทั่วไป ปม.๑ …

การประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน Read More »