การลาศึกษาต่อ

HR-DM-FS001 แบบขออนุญาตไปสมัครสอบเพื่อศึกษาต่อ HR-DM-FS002-แบบขออนุญาตลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย/ขยายระยะเวลา HR-DM-FS003-แบบรายงานตัวกลับจากการลาศึกษาต่อ HR-DM-FS004-แบบขอรายงานผลการศึกษา สัญญาอนุญาตไปฝึกอบรมในประเทศ สัญญาอนุญาตฯ ไปศึกษาต่อภายในประเทศ