การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร/คณะกรรมการต่างๆ

การสรรหาคณบดี ข้อบังคับ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รายงานผลการดำเนินการ การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ข้อบังคับ รายงานผลการดำเนินการ การสรรหาผู้แทนคณบดี เป็นกรรมการ ก.บ.ม. ข้อบังคับ รายงานผลการดำเนินการ