การขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๘