แผนการดำเนินงาน

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร นโยบายบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5 ปี) พ.ศ. 2560-2564 แผนการบริหารอัตรากำลัง (4 ปี) พ.ศ. 2561-2564 แผนปฏิบัติราชการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564