กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สานนท์ ด่านภักดี รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 งานบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัประชุมคณะกรรมการดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นายชินวร ศิริบุตร หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดการประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำข้อตกลง การปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี รอบที่ 1/2567 โดยได้เชิญหัวหน้างานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี รวมทั้งสิ้น 16 หน่วยงาน เพื่อทำความเข้าใจการจัดทำข้อตกลงฯ ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดกลางที่กำหนดในแต่ละระดับ เพื่อให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของงานที่บุคลากรในสังกัดปฏิบัติอยู่ได้อย่างถูกต้อง ต่อไป

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ นายชินวร ศิริบุตร หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดประชุมบุคลากรในสังกัด เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ การปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเรียนรวม 9 ชั้น งานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดประชุมบุคลากรในสังกัด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภาฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้างานฯ และบุคลากรในสังกัด เพื่อรายงานการปฏิบัติงาน และส่งมอบนโยบายแผนการงานดำเนินงานให้กับผู้บริหาร และบุคลากรในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป

สถิติบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

Skip to content