HR-CPRU ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์

กิจกรรมต่างๆ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กิจกรรมการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ
5 พฤษภาคม 2565

งานบริหารทรัพยากรบุคคล
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 044-815111 ต่อ 6606 6607