แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 1. กพอ.06-แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการเฉพาะด้าน ดาวน์โหลด
 2. กพอ.03-แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป ดาวน์โหลด
 3. กพว-2-แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ดาวน์โหลด
 4. กพว-2-6-แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วม-การประเมินการสอนไว้ก่อน ดาวน์โหลด
 5. กพว-2-5-แบบขอรับการประเมินผลการสอนไว้ก่อน-สำหรับคณะ ดาวน์โหลด
 6. กพว-2-4-แบบขอรับการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอนไว้ก่อน ดาวน์โหลด
 7. กพว-2-3-แบบขอส่งเอกสารผลงานทางวิชาการเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-สำหรับคณะ ดาวน์โหลด
 8. กพว-2-2-แบบขอส่งเอกสารผลงานทางวิชาการเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด
 9. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ-ข้อบังคับปี-2564-เฉพาะด้าน ดาวน์โหลด
 10. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานวิชาการ-ข้อบังคับปี-2564 ดาวน์โหลด
 11. ตัวอย่าง-รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ-ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด