คณะกรรมการ การประชุม

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
 4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2547
 5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2558
 6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ วาด้วย การจ่ายเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
 7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2566
 8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2566
 9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2566
 10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ การแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566
 11. ข้อบังคับฯว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566