นายชินวร ศิริบุตร

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย (พมด.)

ตำแหน่ง บุคลากร

  • ทำหน้าที่หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
  • กำกับติดตามการบริหารงานทั่วไป
  • กำกับติดตามการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • กำกับติดตามการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • กำกับติดตามการจัดสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์
  • พัฒนาระเบียบ/ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล
  • หน่วยประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย