1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ.๒๕๕๘
  3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการกำหนดค่าตอบแทนอาจารย์สาขาขาดแคลนหรือมีความเชี่ยวชาญ จากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘
  4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดตำแหน่งพิจารณาผลงานทางวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๐
  5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การจ่ายเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทน พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
  6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย เงินเดือนของผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
  7. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การกำหนดบัญชีค่าจ้าง และบัญชีค่าจ้างขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑