Uncategorized

สถิติประจำเดือนเมษายน 2565

จำนวนบุคลากร จำแนกตามโครงสร้างและประเภทพนักงาน ( ข้อมูล 1 เม.ย. 65) จำนวนบุคลากร จำแนกตามงบประมาณ ( ข้อมูล 1 เม.ย. 65) จำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทต่าง ๆ ( ข้อมูล 1 เม.ย. 65) จำนวนบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษา ( ข้อมูล 1 เม.ย. 65) จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงาน ( ข้อมูล 1 เม.ย. 65) ร้อยละของบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งตำแหน่งทางวิชาการ (ข้อมูล 1 เม.ย.65) ภาพรวมสถิติบุคลากร (ข้อมูล 1 เม.ย.65) รายชื่อบุคลากร แยกหน่วยงาน (ข้อมูล 1 เม.ย. 65)

สถิติข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564) ข้อมูลบุคลากร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564) ข้อมูลบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2565 (ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2565) ข้อมูลบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ข้อมูล ณ 1 กุมภาพันธ์ 2565) ข้อมูลบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2565 (ข้อมูล ณ 7 มีนาคม 2565) ข้อมูลสถิติบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2565 ข้อมูลบุคลากร ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ข้อมูล 2 พฤษภาคม 2565)

คณะกรรมการ ก.บ.ม.

ข้อบังคับ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พ.ศ. 2562 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ก.บ.ม. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 2/2562 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (แทนตำแหน่งที่ครบวาระ) กำหนดการประชุม กำหนดการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม. ปี 2564 แบบฟอร์ม แบบบรรจุวาระการประชุม ก.บ.ม. (ไฟล์ word)