การพัฒนาและฝึกอบรม

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

  • นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร

แผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล

โครงการพัฒนาบุคลากร

ปีงบประมาณ 2564

  • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • โครงการราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว (CPRU Mind is One)
Scroll to top
Skip to content