การพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

  • คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ ๒๗๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง คณะกรรมการดำเนินงานเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ

การดำเนินการ

  • สรุปการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้ง ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
  • สรุปการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้ง ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
  • สรุปการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้ง ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔
  • สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวางโครงสร้างฯ ครั้ง ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
  • สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการวางโครงสร้างฯ ครั้ง ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
Scroll to top
Skip to content