ภารกิจของหน่วยงาน

งานบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหน่วยงานระดับงาน สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ที่ 334/2561 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเห็นชอบโดยคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการบริหารจัดการทางด้านบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ซึ่งดำเนินงานต่างๆ ดังนี้

1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป มีขอบข่ายภารกิจในการดำเนินงานรับ-ส่งหนังสือภายใน แจ้งเวียนหนังสือ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก จัดทำจดหมายข่าวทางด้านการบริหารงานบุคคล จัดประชุมบุคลากรในสังกัด งานประสานเพื่อจัดทำแผนและงบประมาณ งานจัดซื้อจัดจ้าง งานประสานและรวบรวมข้อมูลทางด้านการประกันคุณภาพในงานที่รับผิดชอบ งานจัดทำและรวบรวมมาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานรับรองและปฏิคม ควบคุม ติดตาม และรายงานข้อมูลการลงเวลาปฏิบัติราชการ การจัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร การจัดทำและรายงานสถิติและสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากรในเรื่องต่างๆ การพัฒนาฐานข้อมูลทางด้านการบริหารงานบุคคล การพัฒนาเว็บไซต์ของงานบริหารทรัพยากรบุคคล การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การออกหนังสือรับรองเงินเดือนหรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน

2. กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีขอบข่ายภารกิจในการดำเนินงานวิเคราะห์ภาระงาน จัดทำและบริหารกรอบอัตรากำลังสายวิชาการและสายสนับสนุน การดำเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว การรับรายงานตัว-ส่งตัวบุคลากรไปต้นสังกัด งานแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หรือให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ การรับโอน โยกย้าย เกลี่ยอัตรากำลัง คำสั่งให้ออกจากราชการด้วยกรณีต่างๆ งานประเมินเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย การจัดทำคำสั่งและสัญญาทดลองปฏิบัติงาน การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน การขอเทียบประสบการณ์เพื่อขอยกเว้นการทดลองปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้างหรือจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง จัดทำคำสั่งเลื่อนค่าจ้างหรือจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ การจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือน การประมาณการงบประมาณที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน การปรับแก้ไขบัญชีเงินเดือน สำหรับข้าราชการฯ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว

3. กลุ่มงานพัฒนา สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ มีขอบข่ายภารกิจในการดำเนินงานการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี ดำเนินโครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนงานของมหาวิทยาลัย กำกับติดตามการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย งานลาศึกษาต่อหรือลาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอื่น การส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ การส่งเสริมการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น การแจ้งเข้าออกและเบิกจ่ายสวัสดิการประกันสังคม การจัดสวัสดิการบ้านพัก การเบิกค่าเช่าบ้าน การขอรับบำเหน็จบำนาญ การลาต่างๆ ตามระเบียบจัดทำฐานข้อมูลและเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งานคัดเลือกหน่วยงานและบุคลากรดีเด่นเพื่อรับรางวัลประจำปี