ทำเนียบบุคลากร

นายชินวร ศิริบุตร
พนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร
(๑) ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
(๒) การวิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลัง
(๓) การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
(๔) การสรรหา แต่งตั้งผู้บริหารหรือคณะกรรมการตามกฎหมาย
(๕) การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น
(๖) การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)
(๗) การพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(๘) การดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม
(๙) งานอื่นๆ ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

นางสาวทิพวัลย์ ถิ่นอุดม
พนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(๑) การรับ-ส่ง หนังสือราชการ
(๒) การจัดทำแผน งบประมาณ
(๓) การจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ
(๔) การออกหนังสือรับรอง
(๕) การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๖) การติดตามและรายงานประกันคุณภาพ
(๗) การจัดประชุมบุคลากรในสังกัดงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(๘) งานอื่นๆ ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

นางจริยาพร ดวงแก้ว
พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(๑) การขออนุญาตลา หรือยกเลิกวันลา
(๒) การตรวจสอบและรายงานการปฏิบัติราชการ
(๓) การขออนุญาตไปราชการ
(๔) การจัดประชุมบุคลากรประจำปี
(๕) การจัดทำและประเมินมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๖) การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของหน่วยงาน
(๗) การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานต่างๆ
(๘) งานอื่นๆ ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

นางสาวปรางค์พิกุล ผสมญาติ
พนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(๑) การทดลองงาน การเทียบประสบการณ์
(๒) การประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือน
(๓) การจัดทำบัญชีเงินเดือน บัญชีถือจ่าย
(๔) งานอื่นๆ ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

นางสาวกฤษณา พัฒเพ็ง
พนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร
(๑) การสรรหา คัดเลือก บรรจุ พนักงาน
(๒) การเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนประเภทตำแหน่ง
(๓) การโอน ย้าย ไปช่วยราชการ
(๔) การลาออกจากราชการ
(๕) การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
(๖) งานอื่นๆ ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

นายวีระวุฒิ จันทร์มนตรี
พนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร
(๑) การจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร
(๒) การจัดทำทะเบียนตำแหน่ง
(๓) การติดตามและรายงานภาระงานของบุคลากรตามมาตรฐาน
(๔) การจัดทำและปรับปรุงระบบสารสนเทศและสถิติทางด้านบุคลากร
(๕) การจัดทำรายงานประจำปี ด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร
(๖) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
(๗) งานอื่นๆ ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

นางสาวศศินันท์ มิตรสันเทียะ
พนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร
(๑) การลาศึกษาต่อ-ฝึกอบรม (รวมปรับค่าจ้างตามคุณวุฒิ)
(๒) การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร
(๓) การขอรับบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ
(๔) การจัดสวัสดิการประกันสุขภาพ
(๕) งานอื่นๆ ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

นางสาวเพ็ญภักดิ์ กระตุฤกษ์
พนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร
(๑) การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
(๒) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(๓) การปรับเปลี่ยนสถานภาพพนักงาน
(๔) การจัดสวัสดิการบ้านพัก
(๕) งานอื่นๆ ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

นางสาวรัตนาภรณ์ อาจกมล
พนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร
(๑) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
(๒) การคัดเลือกหน่วยงานและบุคลากรดีเด่น
(๓) การดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(๔) การจัดสวัสดิการประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆ
(๕) งานอื่นๆ ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย

Scroll to top
Skip to content