ทำเนียบบุคลากร

นางมยุรี  ม่วงเพชร (รักษาการหัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล)
พนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(๑) ปฏิบัติหน้าที่รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล
(๒) การจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(๓) การแต่งตั้งผู้บริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน
(๔) การประชุมคณธกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)
(๕) งานอื่น ๆ ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
– การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
– การกำกับ ติดตาม ส่งรายงานการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดตามแผนงานต่าง ๆ
– การดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

นายชินวร ศิริบุตร
พนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร
(๑) การวิเคราะห์และจัดทำแผนอัตรากำลัง
(๒) การกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น
(๓) งานสับเปลี่ยน โยกย้ายบุคลากร
(๔) การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
(๕) การพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(๖) การสรุป วิเคราะห์ข้อมูล ตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน สายวิชาการ
(๗) การสรุป วิเคราะห์ข้อมูล ตามเกณฑ์มาตรฐานภาระงาน สายสนับสนุน
(๘) งานอื่นๆ ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
– งานประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)
– งานประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม
– การรายงานการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดแผนงานต่าง ๆ
– การดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

นางสาวทิพวัลย์ ถิ่นอุดม
พนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(๑) การรับ-ส่ง หนังสือราชการ
(๒) การจัดทำแผน งบประมาณ
(๓) การจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุ
(๔) การออกหนังสือรับรอง/การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๕) การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและความโปร่งใสของงานบริหารทรัพยากรบุคคล
(๖) งานอื่นๆ ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
– การจัดประชุมบุคลากรในสังกัดงานบริหารทรัพยากรบุคคล
– การรายงานการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดตามแผนงานต่าง ๆ
– การดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

นางสาวปรางค์พิกุล ผสมญาติ
พนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(๑) การทดลองงาน การเทียบประสบการณ์
(๒) การประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนหรือค่าตอบแทนบุคลากรทุกประเภท
(๓) การจัดทำบัญชีเงินเดือน บัญชีถือจ่าย ขออนุมัติเบิกจ่าย
– เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน และเงินอื่น ๆ งบประมาณแผ่นดิน
(๔) การจัดทำทะเบียนตำแหน่งผู้ดำรงบริหาร
(๕) งานอื่นๆ ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
– การรายงานการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดตามแผนงานต่าง ๆ
– การดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

นางสาวกฤษณา พัฒเพ็ง
พนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร
(๑) การสรรหา คัดเลือก บรรจุ พนักงาน
(๒) การเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนประเภทตำแหน่ง
(๓) การประเมินเพื่อเลื่อนเงินเดือนหรือค่าตอบแทนบุคลากรทุกประเภท
(๔) การจัดทำบัญชีเงินเดือน บัญชีถือจ่าย ขออนุมัติเบิกจ่าย
– เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทน และอื่น ๆ งบประมาณเงินรายได้
(๕) การโอน หรือให้บุคลากรไปช่วยราชการ
(๖) การลาออกจากราชการ
(๗) การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
(๘) งานอื่นๆ ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
– การรายงานการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดตามแผนงานต่าง ๆ
– การดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

นายวีระวุฒิ จันทร์มนตรี
พนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
(๒) การจัดทำรายงานประจำเดือน/ประจำปี งานบริหารทรัพยากรบุคคล
(๓) การจัดทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลทางเว็ปไซต์
(๔) งานอื่นๆ ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
– การจัดเตรียมสถานที่ประชุมคณธกรรมการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
– รวบรวมข้อมูล ITA ในส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคลรับผิดชอบลงเว็ปไซต์
– การรายงานการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดตามแผนงานต่าง ๆ
– การดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

นางสาวศศินันท์ มิตรสันเทียะ
พนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร
(๑) การลาศึกษาต่อ-ฝึกอบรม (รวมปรับค่าจ้างตามคุณวุฒิ)
(๒) การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร
(๓) การขอรับบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ
(๔) การจัดทำและประเมินมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
(๕) การจัดสวัสดิการประกันสุขภาพ/สวัสดิการประกันสังคม
(๖) การจัดสวัสดิการอื่น ๆ
(๗) งานอื่นๆ ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
– การประชุมคณะกรรมการต้นกล้าอาจารย์
– การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ CPRU CARE
– การรายงานการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดตามแผนงานต่าง ๆ
– การดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

นางสาวเพ็ญภักดิ์ กระตุฤกษ์
พนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากร
(๑) การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
(๒) การขอรับการประเมินการสอนไว้ก่อน
(๓) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(๔) การปรับเปลี่ยนสถานภาพพนักงาน
(๕) การจัดสวัสดิการบ้านพัก
(๖) งานอื่นๆ ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
– การรายงานการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดตามแผนงานต่าง ๆ
– การดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

นางสาวรัตนาภรณ์ อาจกมล
พนักงานราชการ ตำแหน่งบุคลากร
(๑) การติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(๒) การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
(๓) การคัดเลือกบุคลากรีเ่น และหน่วยงานดีเด่น
(๔) การดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(๕) การจัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัย
(๖) การจัดสวัสดิการอื่น ๆ
(๗) งานอื่นๆ ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
– งานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
– การรายงานการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัตามแผนงานต่าง ๆ
– การดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย

นายเลิศฤทธิ์  ตั้งชูวงษ์
พนักงานประจำมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย
(๑) จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร
(๒) การจัดทำและรายงานสถิติ ข้อมูลสารสนเทศ ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๓) การสรุปและรายงานข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร
(๔) การตรวจสอบและรายงานการปฏิบัติราชการ
(๕) การตรวจสอบและรายงานการขออนุญาตไปราชการ/คำสั่งต่าง ๆ
(๖) งานอื่นๆ ที่หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย
– งานประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
– การรวบรวม สรุปข้อมูล ประกอบการรายงานตามแผนฯ ประกันคุณภาพและอื่น ๆ
– การดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารมอบหมาย