การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร/คณะกรรมการต่างๆ

การสรรหาคณบดี

  • ข้อบังคับ
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
  • รายงานผลการดำเนินการ

การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

  • ข้อบังคับ
  • รายงานผลการดำเนินการ

การสรรหาผู้แทนคณบดี เป็นกรรมการ ก.บ.ม.

  • ข้อบังคับ
  • รายงานผลการดำเนินการ