คู่มือการปฏิบัติงาน

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

  1. คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  2. คู่มือการขออนุญาตเดินทางไปราชการ
  3. คู่มือการขอประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอนไว้ก่อน
  4. คู่มือการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย
  5. คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
  6. คู่มือการรับ-ส่งหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
  7. คู่มือกระบวนการสรรหาและเลือกสรร
  8. คู่มือการปฏิบัติงาน การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  9. คู่มือการปฏิบัติงาน การขอประเมินการสอน เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  10. คู่มือการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ

Scroll to top
Skip to content