คู่มือการปฏิบัติงาน

กองนโยบายและแผน

 • งานบริหารทั่วไป
 1. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
 2. คู่มือการจัดประชุม
 • งานนโยบายและแผน
 1. คู่มือการปฏิบัติงานนโยบายและแผน
 2. คู่มือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
 3. คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 4. คู่มือการจัดทำรายงานประจำปี
 5. คู่มือการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบ
 • งานวิเคราะห์งบประมาณ
 1. คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 2. คู่มือการจัดทำแผนงบประมาณรายได้
 3. คู่มือการวิเคราะห์และจัดทำต้นทุนต่อหน่วย
 • งานออกแบบและก่อสร้าง
 1. คู่มือการปฏิบัติงานบริหารทั่วไป
 2. คู่มือการปฏิบัติงานวิศวกร
 3. คู่มือปฏิบัติงานวิศวกรโยธา
 4. คู่มือปฏิบัติงานช่างเทคนิค
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 1. คู่มือการจัดทำเว็บไซต์
 2. คู่มือการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา
 3. คู่มือการปฏิบัติงานระบบฐานข้อมูล
Scroll to top
Skip to content