การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

  1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ)
  2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
  3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖
  4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒
  5. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖๒
  6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการและกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
  7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
  8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
  9. ตารางเปรียบเทียบ ประกาศ ก.พ.อ. หลักเกณฑ์เก่า-หลักเกณฑ์ใหม่
  10. หนังสือแจ้งเวียนที่ควรทราบ

แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

แบบประเมินผลงานทางวิชาการ

แบบประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิฯ (peer reviewer)

แบบฟอร์มอื่นๆ

สถิติผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565)

คณะวิชาศ.รศ.ผศ.รวม
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์1010
คณะครุศาสตร์1414
คณะรัฐศาสตร์21113
คณะบริหารธุรกิจ99
คณะพยาบาลศาสตร์66
รวม25052
Scroll to top
Skip to content