การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การบรรจุบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือคัดเลือก พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑