ระเบียบข้อบังคับ

กฎหมายทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ การประชุม การปฏิบัติราชการ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง อัตราเงินเดือน และค่าตอบแทน การกำหนดมาตรฐานภาระงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ วินัยและจรรยาบรรณ การแบ่งส่วนราชการ การบริหารงาน การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ รวมเล่มกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เล่ม 1 (ก.พ.2561) การพัฒนาและฝึกอบรม การพัฒนาระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร/คณะกรรมการต่างๆ การขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ คู่มือการปฏิบัติงาน ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตลาของบุคลากร ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ. 2564 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือบุคคลผู้ปฏิบัติงานให้มหาวิทยาลัยที่มีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่งและคดีปกครอง พ.ศ. 2564 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. 2564 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ พ.ศ. 2564 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ …

ระเบียบข้อบังคับ Read More »