การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ วินัยและจรรยาบรรณ

กฎ ก.พ.อ. ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย จรรยาบรรณข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัยของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการตักเตือน การมีคำสั่งหรือการทำทัณฑ์บน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ประพฤติผิดจรรยาบรรณ พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วย การอุทธรณ์และร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ว่าด้วยการสั่งพักราชการหรือการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ …

การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ วินัยและจรรยาบรรณ Read More »