การประเมินต่อสัญญาจ้าง

แบบประเมิน แบบ ปต.๑ แบบคำขอและรายงานผลงานเพื่อรับการประเมินต่อสัญญาจ้าง แบบ ปต.๒ แบบตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล แบบ ปต.๓ แบบสรุปและแจ้งผลการประเมินคุณสมบัติบุคคลเพื่อต่อสัญญาจ้าง สัญญาจ้าง สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว แบบฟอร์มสัญญาจ้าง แบบฟอร์มตรวจเอกสารประกอบการทำสัญญา แบบฟอร์มสัญญาการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ แบบฟอร์มสัญญาการปฏิบัติงานของพนักงานประจำ