แบบฟอร์มอื่นๆ

แบบฟอร์มขอปรับค่าจ้างตามคุณวุฒิ แบบฟอร์มขอเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง ตัดโอนตำแหน่ง แบบบรรจุวาระการประชุม ก.บ.ม. (ไฟล์ word)