การพัฒนาและฝึกอบรม

นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร นโยบายการบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (5 ปี) พ.ศ. 2560 – 2564 แผนการบริหารอัตรากำลัง (4 ปี) พ.ศ. 2563 – 2566 แผนปฏิบัติราชการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โครงการราชภัฏชัยภูมิ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว (CPRU Mind is One)