ทำเนียบบุคลากร

นายชินวร ศิริบุตร ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย (พมด.) ตำแหน่ง บุคลากร ทำหน้าที่หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล กำกับติดตามการบริหารงานทั่วไป กำกับติดตามการบริหารทรัพยากรบุคคล กำกับติดตามการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำกับติดตามการจัดสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ พัฒนาระเบียบ/ข้อบังคับการบริหารงานบุคคล หน่วยประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย